Algemene Voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden van IAMT.nl, gevestigd te Heemskerk, Noord-Holland. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, orderbevestigingen, verkopen, leveringen van producten en diensten van IAMT, tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst. 

IAMT is geregistreerd bij de Kamer Van Koophandel:

KVK-nummer: 65441575
BTW-nummer: NL071028924B01
Rekeningnummer: 03547.02.742

Telefoonnummer: 06 41438000
E-mail: info@iamt.nl
Website: www.iamt.nl

1. Definities

1. Website: een samenhangend geheel van webpagina’s, inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts en databases.

2. Website-hosting: ruimte die op de server wordt ‘verhuurd’ om uw website op te zetten.

3. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie IAMT een overeenkomst sluit tot het leveren van producten en/of diensten.

4. CMS: Content Management Systeem, een website waarbij de content zonder technische kennis beheerd kan worden.

5. Hosting: Een door derde middels een dienst of abonnement beschikbaar gestelde ruimte op diens server teneinde het publiek maken van een website.

2. Toepasselijkheid

1. Door ondertekening van een offerte en retourzending naar IAMT verklaart de opdrachtgever dat hij/zij kennis heeft genomen van de algemene leveringsvoorwaarden van IAMT en dat hij/zij met deze leveringsvoorwaarden akkoord gaat. Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige Algemene Voorwaarden voor het overige op die overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan één opdracht, tenzij wederom telkenmale schriftelijk bevestigd.

2. Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer dit expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en IAMT opgenomen wordt.

3. Aanbieding en acceptatie

1. Alle offertes, aanbiedingen, prijsopgaven en soortgelijke mededelingen (hierna aangeduid als offertes) door IAMT zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, in principe geheel vrijblijvend.

2. Een offerte wordt in elk geval geacht te zijn verworpen, indien deze niet binnen 30 dagen is aanvaard. Onder offerte wordt hier verstaan een door IAMT gedaan voorstel tot het aangaan van een overeenkomst, die zodanig is bepaald, dat door de aanvaarding ervan onmiddellijk een overeenkomst ontstaat.

3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en IAMT zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

4. Een samengestelde prijsopgave verplicht IAMT niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

5. Aanbiedingen of offertes zijn in principe eenmalig en gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

6. Indien een opdracht uitblijft, behoudt IAMT zich het recht voor de gemaakte analyse en/of ontwerpkosten, of een gedeelte daarvan, in rekening te brengen. Een en ander slechts dan, wanneer van een diepgaande studie van het project gesproken kan worden en in overleg met aanvrager naar gebruik en billijkheid berekend.

4. Wijziging en annulering

1. De opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst met betrekking tot het vervaardigen van een website of andersoortig product te annuleren, voordat IAMT met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen, mits hij/zij de hierdoor voor IAMT ontstane schade vergoedt. Onder deze schade worden begrepen de kosten die IAMT reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, verhoogd met een winstderving ter grootte van 20% van de overeengekomen prijs met een minimum van € 150,-.

2. Annulering van overeenkomsten tot levering van diensten met een onbepaalde looptijd kunnen slechts schriftelijk worden beëindigd, zowel door de opdrachtgever als door IAMT, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

3. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht door of namens de opdrachtgever, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht. Veranderingen in de opdracht geven geen aanleiding tot het in rekening brengen van een lager bedrag dan is overeengekomen.

4. Veranderingen in een reeds verstrekte opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen streefdatum tot oplevering wordt overschreden.

5. IAMT zal echter binnen de grenzen van het redelijke aan deze wijzigingen meewerken, indien de inhoud van de door haar te verrichten prestatie althans niet wezenlijk van de oorspronkelijk overeengekomen prestatie afwijkt.

5. Uitvoering van een overeenkomst

1. IAMT zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft IAMT het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan IAMT aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan IAMT worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan IAMT zijn verstrekt, heeft IAMT het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4. De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden in door IAMT niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties of andere mededelingen die schriftelijk of mondeling of door een door de opdrachtgever daartoe aangewezen persoon zijn gedaan.

5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan IAMT de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

6. Wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/of opdrachtbevestiging kon worden gerekend, worden opdrachtgever extra in rekening gebracht.

7. Opdrachtgever vrijwaart IAMT voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

8. IAMT behoudt zich het recht voor meer werkzaamheden dan vermeld in de schriftelijke overeenkomst of in de opdrachtbevestiging uit te voeren en aan opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze werkzaamheden in het belang zijn van de opdrachtgever en/of voor de goede uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden.

9. Overeenkomsten die tot gevolg hebben dat regelmatig repeterende, al dan niet licht van elkaar afwijkende, werkzaamheden dienen te worden verricht, worden geacht te zijn gegeven voor onbepaalde tijd.

10. Bij opzegging van een opdracht voor onbepaalde tijd dient ieder der partijen een opzeggingstermijn in acht te nemen van tenminste 1 maand.

11. Een overeenkomst aangegaan voor een bepaalde periode wordt stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode als aanvankelijk overeengekomen indien opdrachtgever niet binnen 1 maand voor afloop van de contractperiode schriftelijk te kennen geeft de overeenkomst te willen ontbinden.

6. Duur en beëindiging

1. Het ontwerpen van een nieuwe website door IAMT voor de opdrachtgever wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd. Uiteraard wordt in een mondelinge of schriftelijke overeenkomst een levertijd afgesproken voor de website. Alle leveringstijden worden door IAMT steeds bij benadering opgegeven en zijn niet bindend.

2. De leveringstermijn vangt aan zodra de opdrachtbevestiging is verzonden en bovendien alle naar het oordeel van IAMT eventueel benodigde gegevens, tekeningen en materialen door opdrachtgever aan haar zijn verstrekt. Overschrijding van de leveringstijd ontslaat de opdrachtgever nimmer van zijn/haar verplichtingen uit de overeenkomst en zal opdrachtgever evenmin het recht geven ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen.

3. IAMT heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met IAMT gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden.

4. IAMT heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schade vergoeding.

5. IAMT heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien blijkt dat opdrachtgever discriminerende of pornografische teksten, afbeeldingen, banners of hyperlinks naar websites met discriminerende of pornografische inhoud, op de website plaatst of wil plaatsen.

7. Levering en levertijd

1. Een door IAMT opgegeven termijn van levering heeft, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking. IAMT is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever haar in gebreke heeft gesteld.

2. De binding van IAMT aan een overeengekomen uiterste termijn van levering vervalt indien de opdrachtgever wijziging in de specificaties van het werk wenst, tenzij de geringe betekenis van de wijziging of het geringe oponthoud IAMT in redelijkheid niet noodzaakt tot wijziging van de aanvankelijk door haar planmatig in de tijd vastgestelde inzet van productiecapaciteit.

3. De opdrachtgever is bij de uitvoering van de overeenkomst door IAMT gehouden al datgene te doen, dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige levering door IAMT mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het onverwijld beantwoorden van vragen van IAMT en het voorkomen van gebrekkige toeleveringen van bronmaterialen, teksten en overige benodigde informatie.

4. Bij niet-naleving door de opdrachtgever van het in het vorige lid van dit artikel bepaalde, is een overeengekomen uiterste termijn van levering niet meer bindend en is de opdrachtgever in verzuim zonder dat schriftelijke ingebrekestelling door IAMT nodig is. IAMT is alsdan, onverlet de haar krachtens de wet toekomende rechten, bevoegd de nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat de opdrachtgever dit verzuim heeft hersteld. Daarna zal IAMT de overeenkomst alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.

5. IAMT zal, tenzij anders overeengekomen, een website of soortgelijk product in twee of meerdere fasen opleveren, te weten in de eerste fase als prototype en in de laatste als definitief product. De opdrachtgever is gehouden met bekwame spoed na aflevering van het prototype te onderzoeken of dit tussenproduct voldoet aan de eisen en verwachtingen. IAMT zal de wensen en eisen van de opdrachtgever, voor zover deze redelijkerwijs passen binnen het gestelde in de overeenkomst, terstond verwerken, waarna het definitieve product wordt opgeleverd. Het eigendom van het prototype en definitief product berust en blijft berusten bij IAMT.

6. De opdrachtgever is gehouden met bekwame spoed na aflevering van het definitieve product te onderzoeken of IAMT de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden IAMT er terstond schriftelijk van in kennis te stellen, zodra het tegendeel blijkt. De opdrachtgever dient het hier bedoeld onderzoek en de desbetreffende kennisgeving te doen binnen uiterlijk 7 kalenderdagen na aflevering.

7. IAMT is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een eerdere ondeugdelijke prestatie te stellen, tenzij het verzuim niet herstelbaar is.

8. De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien de opdrachtgever in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving bedoeld in lid 6 van dit artikel tijdig te doen.

9. Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening, kopij of model respectievelijk de specificaties, of de kleuren, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn. Met name geringe afwijkingen die worden veroorzaakt door gebruikmaking van gangbare Internet-technieken of die worden veroorzaakt door Internet-beperkingen vallen onder dit lid van dit artikel.

10. Levering van diensten (zoals consultancy en onderhoud van websites en ondersteuning bij het CMS) geschiedt op overeengekomen data en tijden. IAMT kan geen full time beschikbaarheid voor deze diensten garanderen, ook niet in geval van calamiteiten, maar verklaart zich naar beste kunnen in te zetten voor de belangen van de opdrachtgever.

8. (CMS-)abonnement

1. Een overeenkomst voor een (CMS-)abonnement wordt aangegaan voor een periode van 1 jaar en wordt stilzwijgend met eenzelfde periode verlengd. Opzegging van de (verlengde) overeenkomst door opdrachtgever dient minimaal één maand voor het einde van de contractperiode te geschieden.

2. IAMT draagt zorg voor beschikbaarheid van de server en het netwerk, overeenkomstig het overeengekomen service-level, waarbij zij zich inspant om zo optimaal mogelijk aan dit service-level te voldoen. IAMT aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid als dit level op enig moment niet gerealiseerd kan worden.

3. IAMT is niet aansprakelijk voor uitval of onbereikbaarheid ten gevolge van storingen in het Internet of bij andere providers, uitval van elektriciteit e.d.

4. Het is opdrachtgever niet toegestaan de website en/of de beschikbaar gestelde schijfruimte te gebruiken voor:
a. handelingen en of gedragingen in strijd met de toepasselijke wettelijke bepalingen, de Netiquette of de richtlijnen van de Reclame- Code-commissie;

b. het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het Internet posten van een bericht met dezelfde inhoud (spamming);

c. het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden;

d. het openbaar maken of verspreiden van strafbare teksten en/of beeld of geluidsmateriaal, waar onder kinderpornografie en discriminerende uitingen;

e. seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen;

f. het zonder toestemming binnendringen bij andere computers of sites op Internet of Intranet, waarbij enige beveiliging wordt doorbroken en/of toegang wordt verworven door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel, dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid (hacken).

g. het afsplitsen van (computer) processoren die na het verbreken van de (online) verbinding met IAMT blijven lopen binnen IAMT of het Internet.

h. het verspreiden van computervirussen.

5. Het is opdrachtgever niet toegestaan de site te gebruiken voor kinderpornografisch of racistisch materiaal, illegale software, MP3’s en hiermee vergelijkbaar materiaal.

6. IAMT is in de onderstaande gevallen gerechtigd de site van opdrachtgever zonder voorafgaande waarschuwing en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang volledig voor alle gebruik te blokkeren of van de server te verwijderen, zonder dat opdrachtgever enig recht op schadevergoeding kan doen gelden en met de gehoudenheid aan IAMT alle schade ten gevolge van de overtreding, geleden door IAMT of door derden, te vergoeden. Niet genoten abonnementsgelden zullen worden geretourneerd, c.q. verrekend:
a. indien opdrachtgever zich het gestelde in de artikelen 6.4 en 6.5 overtreedt of indien er een ernstig vermoeden van overtreding bestaat;
b. indien (een onderdeel) van de site van opdrachtgever oorzaak is of oorzaak dreigt te worden van het ‘down’ gaan of onbereikbaar worden van de server van IAMT;
c. indien blijkt dat opdrachtgever valse en/of verkeerde persoons- of bedrijfsgegevens heeft opgegeven;
d. indien blijkt dat opdrachtgever de overeenkomst onder valse voorwendsels is aangegaan.

7. IAMT heeft geen bemoeienis met informatie die op de site wordt gezet of die via de servers wordt verspreid en is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen hiervan. Evenmin is IAMT aansprakelijk voor het uitlekken van vertrouwelijke gegevens. Het gebruik van Credit Card betaling- en acceptatiemechanismen of het gebruik van elektronisch geld, is voor verantwoording van opdrachtgever.

8. Het is opdrachtgever niet toegestaan de site aan derden te verhuren of deze op andere wijze door derden te laten gebruiken.

9. Indien de door opdrachtgever gegenereerde of gebruikte hoeveelheid dataverkeer de in de overeenkomst omschreven hoeveelheid overschrijdt, is IAMT gerechtigd de tarieven overeenkomstig aan te passen.

10. IAMT draagt zorg voor een dagelijkse back-up van databases en wekelijkse backup van bestanden op de server, maar draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor eventueel verlies van gegevens en de daaruit voortvloeiende schade.

11. IAMT is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking bepaalde applicaties (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken, voorzover dit noodzakelijk is voor het benodigd onderhoud of voor verbetering van het systeem of de applicatie.

12. Het tijdelijk niet beschikbaar zijn of verminderd beschikbaar zijn van systeem en/of applicatie geeft opdrachtgever nimmer recht op enige terugbetaling.

9. Systeem en netwerkbeveiliging

1. Doorbreken van systeem of netwerkbeveiliging is verboden, en hieruit kan vervolging voortvloeien. Ingesloten voorbeelden maar niet beperkt tot deze: Niet toegestane toegang, gebruik, testen, scannen van de systeembeveiliging of acties die onnodige of hoogoplopende traffic met zich meebrengen. Mail bombing, flooding, pogingen om het systeem te overladen of aan te vallen, wijzigen van welke TCP-IP-informatie ook of van (een deel van) de header informatie in een e-mail. Dit ter beoordeling van IAMT.

10. Misbruik van systeembronnen

1. Elke poging tot ondermijnen van of het toebrengen van schade aan de server is strikt verboden! Het is een overtreding voor elkeen die, inbegrepen maar niet beperkt tot: posts plaatst of software gebruikt die enorme CPU vertragingen met zich meebrengen of ongeoorloofde opslagruimte gebruiken. Het is niet toegestaan het gebruik van e-maildiensten,
e-maildoorstuurmogelijkheden, POP-accounts of auto- beantwoordsystemen anders dan deze voor eigen accounts te gebruiken.

11. Spamming

1. Het verzenden van ongewenste e-mails, inbegrepen, zonder beperking, commerciële advertenties en informatieve mededelingen, is totaal verboden. Alle activiteiten die door IAMT als spamming aangezien worden, zijn verboden en elke overtreding hiervan zal de onmiddellijke uitsluiting tot gevolg hebben.

12. Overmacht

1. Storingen in het bedrijf tengevolge van overmacht, (als hoedanig o.a. zullen gelden: oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart en andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven of andere energie- of datacommunicatiebedrijven, het optreden van tot dan toe onbekende virussen, gebrek aan brandstof, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van werknemersorganisaties, waardoor produceren onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabrikaten aan IAMT door derden en andere onvoorziene omstandigheden, ook in het land van herkomst der materialen en/of halffabrikaten, welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken) ontslaat IAMT van het nakomen van de overeengekomen termijn of van de uitvoeringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht of vergoeding van kosten, schaden of interesten kan doen gelden.

2. In geval van overmacht zal IAMT daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever, in welk geval opdrachtgever na ontvangst van de mededeling gedurende 7 kalenderdagen het recht heeft de opdracht schriftelijk te annuleren, echter met de verplichting IAMT het reeds uitgevoerde deel van de opdracht te vergoeden.

13. Prijzen, tarieven, kosten

1. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en andere door de overheid opgelegde heffingen, tenzij nadrukkelijk anders vermeld. De prijs die IAMT voor de door haar te verrichten prestatie heeft opgegeven geldt uitsluitend overeengekomen specificaties.

2. Indien tussen partijen geen prijs is overeengekomen, of indien slechts bij wijze van schatting een prijs is afgegeven, worden de werkelijk bestede uren in rekening gebracht volgens het tarief € 35,- excl. BTW per uur.

3. Alle voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke en volgens de overeenkomst specifiek in het kader van de opdracht door IAMT gemaakte kosten worden naast de overeengekomen prijs afzonderlijk in rekening gebracht.

4. IAMT is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer een of meer van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen: stijging van de kosten van diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen op producten en diensten, een aanzienlijke wijziging in valutaverhoudingen of, in het algemeen, omstandigheden die met een en ander vergelijkbaar zijn.

14. Betaling

1. Na ondertekening van een offerte krijgt de offerte de status van contract. Vanaf dat moment is er een overeenkomst gesloten tussen de opdrachtgever en IAMT en is de opdrachtgever betalingsplichtig.

2. De opdrachtgever dient na oplevering van de website het verschuldigde bedrag te voldoen. IAMT stuurt hiertoe een factuur welke binnen 14 dagen dient te worden voldaan.

3. Bij niet tijdige betaling van een geleverde website is IAMT gerechtigd de website op non actief te zetten, totdat betaling volledig heeft plaats gevonden.

4. Na volledige betaling komt aan opdrachtgever -met in achtname van het in artikel 15 gestelde- het overeengekomen gebruiksrecht van het geleverde toe.

5. Bij een abonnement wordt door IAMT aan de opdrachtgever vooraf elke maand een factuur gestuurd. De opdrachtgever dient binnen 14 dagen na het verzenden van de factuur door IAMT het verschuldigde bedrag te voldoen. Eventueel kan ook een jaarcontract worden opgesteld waarbij voor het gehele jaar vooraf betaald dient te worden.

6. Bij het niet tijdig voldoen van rekeningen behoudt IAMT zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.

7. Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn (14 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) overschrijdt, is hij/zij zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling in gebreke.

8. Indien de betalingstermijn is overschreden, wordt door IAMT een aanmaning tot betaling verstuurd. Hierna worden administratiekosten, t.w. € 50,- in rekening gebracht bij de opdrachtgever.

9. Wanneer de opdrachtgever binnen 42 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.

10. Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij/zij terstond, doch uiterlijk binnen 14 dagen na facturering, IAMT hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 14 dagen na verzending voldaan moet worden.

15. Copyright

1. IAMT behoudt het auteursrecht van de door haar ontworpen c.q. tot stand gebrachte websites, applicaties, ontwerpen, schetsen e.d., hierna te noemen ‘het product’.

2. Opdrachtgever verplicht zich het geleverde product slechts aan te wenden voor eigen gebruik en deze niet, op welke wijze dan ook, wel of niet tegen vergoeding, aan derden ter beschikking te stellen.

3. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, behoort het uitvoeren van een onderzoek naar bestaande octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten, portretrechten en/of andere rechten van derden nadrukkelijk niet tot een met IAMT gesloten overeenkomst.

4. De opdrachtgever vrijwaart IAMT zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken die derden krachtens hier bedoelde wet of regelgeving geldend kunnen maken.

5. IAMT is ten allen tijde gerechtigd haar naam op discrete wijze op een website of multimedia-applicatie of in de ontwikkelde software te (laten) vermelden of (laten) verwijderen. Het is opdrachtgever niet toegestaan deze naamsvermelding zonder toestemming van IAMT te verwijderen of -indien IAMT deze naamsvermelding verwijderd wil zien, deze niet te (laten) verwijderen.

6. IAMT heeft -tenzij zulks bij opdracht uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen- het recht haar ontwerp of gedeelten van haar ontwerp bij herhaling uit te doen voeren.

7. IAMT heeft voor promotionele doeleinden het recht van een naar haar ontwerp verwezenlijkt project foto’s of andere afbeeldingen te maken en deze te verveelvoudigen en openbaar te maken.

8. Al het door IAMT vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van IAMT niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites, of toepassingen, dan waarvoor het oorspronkelijk is gemaakt.

9. Het eigendom van door IAMT verstrekte ideeën, concepten of (proef)ontwerpen blijft volledig bij IAMT, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan IAMT hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is IAMT gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.

10. IAMT behoudt het recht de, door de uitvoering van de werkzaamheden in verband met een overeenkomst, toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

16. Eigendom opdrachtgever, pandrecht

1. IAMT zal de door de opdrachtgever in het kader van de nakoming van de overeenkomst aan haar toevertrouwde zaken bewaren met de zorg van een goed bewaarder.

2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel, draagt de opdrachtgever tijdens de bewaring alle risico’s ten aanzien van de in lid 1 bedoelde zaken. De opdrachtgever dient desgewenst zelf een verzekering voor dit risico af te sluiten.

3. De opdrachtgever is gehouden er zorg voor te dragen, dat er voorafgaande aan de verstrekking aan IAMT van teksten, ontwerpen, een fotografische opname, een informatiedrager, en dergelijke, een duplicaat van deze zaken wordt gemaakt. De opdrachtgever dient deze onder zich te houden voor het geval de afgegeven zaken tijdens de bewaring door IAMT worden verloren of wegens beschadiging onbruikbaar worden. In dat geval dient de opdrachtgever IAMT op verzoek een nieuw exemplaar te verstrekken.

4. De opdrachtgever verleent IAMT pandrecht op alle zaken die in het kader van de nakoming van de overeenkomst met IAMT door hem/haar in de macht van IAMT worden gebracht, zulks tot meerdere zekerheid van al hetgeen de opdrachtgever, in welke hoedanigheid en uit welke hoofde ook, aan IAMT verschuldigd mocht zijn, niet opeisbare en voorwaardelijke schulden daaronder mede begrepen.

5. Indien de opdrachtgever met IAMT is overeengekomen, dat de opdrachtgever materiaal of producten ter verwerking zal aanleveren, dient hij/zij voor deze aanlevering zorg te dragen op een ten behoeve van een normale planmatige productie als tijdig en deugdelijk te beschouwen wijze. De opdrachtgever zal hiertoe instructies van IAMT vragen.

6. IAMT verplicht zich alle vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever zorgvuldig te bewaren en geheim te houden.

7. IAMT zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan IAMT.

17. Klachten en aansprakelijkheid

1. De opdrachtgever heeft na oplevering gedurende 7 kalenderdagen, zoals gesteld in Artikel 7 lid 6, de gelegenheid schriftelijk duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan IAMT, waarna IAMT deze gebreken zal trachten te verhelpen. Wanneer aan IAMT binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”.

2. Reclames als bedoeld in het vorige lid zijn slechts mogelijk voorzover de opdrachtgever het geleverde niet heeft bewerkt of gewijzigd, dan wel aan derden in gebruik heeft gegeven.

3. Reclame schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.

4. De aansprakelijkheid van IAMT uit hoofde van enige overeengekomen leverantie is beperkt tot het met de opdracht gemoeide bedrag.

5. IAMT wordt in staat gesteld binnen redelijke termijn
voor ondeugdelijk werk goed werk leveren.

6. IAMT is niet aansprakelijk voor de gevolgen van fouten in opdracht, informatie of materialen die door opdrachtgever zijn verstrekt.

7. IAMT is voorts niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzet- of winstderving of verminderde goodwill in het bedrijf of het beroep van de opdrachtgever.

8. Indien IAMT terzake van enige schade, waarvoor zij krachtens de overeenkomst met de opdrachtgever c.q. deze leveringsvoorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de opdrachtgever haar terzake volledig vrijwaren en IAMT alles vergoeden wat zij aan deze derde dient te voldoen.

9. Voorzover IAMT bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop IAMT weinig of geen invloed kan uitoefenen, kan IAMT op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met IAMT of het verbreken ervan, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met IAMT.

10. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is IAMT slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van IAMT voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

11. De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. IAMT kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.

12. IAMT is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht. De opdrachtgever dient zich er van te vergewissen dat door de opdrachtgever aangeleverde materiaal zoals teksten en afbeeldingen, vrij zijn van copyright van derden.

13. De opdrachtgever dient IAMT terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in opdrachtgevers gegevens zoals o.a. ook een adreswijziging. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte en door IAMT geleden schade.

18. Geschillenregeling en toepasselijk recht

1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen IAMT en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

2. Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

3. Alle geschillen, die direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeien of daarmee verband houden, kunnen uitsluitend bij de rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van IAMT aanhangig worden gemaakt.

19. Wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden

1. IAMT behoudt zicht het recht voor deze algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2. Met deze voorwaarden zijn alle voorgaande exemplaren vervallen, Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van IAMT: https://www.iamt.nl

3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie die gold ten tijde van het totstandkomen van een overeenkomst.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.